Thời gian : 20h30 Tại Server 2 - NO PK

Địa điểm : Map Stadium ( Arena )

Đúng 20h30 thả 5 kundun


Vật phẩm rơi : Đồ exl
, th
ần ,... random

Hoặc đổi vật phẩm thần rơi từ kundun lấy 100k Gcoin

Boss đã được fix lại dame phù hợp với ae !

BQT GAMETHUVIET.VN